Preaload Image
Back

Per t’u bere pjese e shkolles Maarif Elbasan Campus nxenesit i nenshtrohen nje testimi te pervitshem MAGIS prej te cilit perfitojne ulje ne tarifen e studimit. Kjo i motivon nxenesit duke krijuar dhe nje ambient garues per rezultate sa me te mira. Provimi ofrohet per te tre ciklet e studimit:

To become part of the Maarif Elbasan Campus school, students undergo an annual MAGIS test, from which they benefit from a reduction in the study fee. This motivates students by creating a competitive environment for the best results. The exam is offered for all three study cycles:

  • Cikli i ulët / Low cycle (1-5)
  • Arsimi i mesëm i ulët / Lower secondary education (6-9)
  • Arsimi i mesëm i lartë / Higher secondary education (10-12)

Cikli i ulët - Low cycle
(Class 1-5)

Arsimi i mesëm i ulët - Lower secondary education
(class 6-9)

Arsimi i mesëm i lartë - Higher secondary education
(class 10-12)

Dokumentat e nevojshme që nxënësit duhet të dorëzojnë në momentin e regjistrimit në shkollë janë:                                                                                                  The necessary documents that students must submit at the time of school registration are:

Shkolla jonë është e prirur të pranojë dhe të përthithë nxënës me arritje dhe mesatare të lartë.                                                                                                                    Our school is keen to admit and absorb students with high achievement and average.